درباره گردشگری

این سایت در جهت معرفی بناهای تاریخی و گردشگری ایران و شناخت هر چه بهتر مکان های گردشگری کشورمان ایران راه اندازی گردیده.